• Start
 • Support
 • Revisionslista

 

  Revisionslista 

8.93 [2019-02-21]

Fel:

 • Markerar man visa okvitterade så listas inte projekt med underprojekt, om projektet finns inom visad tidsperiod.
  Gäller i kopplade tabeller med projekt med underprojekt. VIKTIG UPPDATERING.

8.92 [2019-02-17]

Fel:

 • Flytta aktivitet (från resurstabell till kopplad tabell). Felet är att Entryid kopieras till den nya posten i kopplad tabell. Den gamla posten försvinner
  i Outlook men en ny läggs inte till i Outlook då det redan finns ett entryid på posten. Vid nästa synkning rättas felet till.
 • Flytta projekt (från resurstabell till kopplad tabell). Samma fel som ovan.
 • Skapar man en ny aktivitet i Outlook med projekt angivet (=Plats) så sparas EntryID utan resursnamn i kopplad tabell.

Nytt:

 • HämtaDataFrånEP och SökNya använder nu server side cursorLocation för att undvika att dubbletter skapas. Gäller synkning med Outlook.

8.91 [2019-01-24]

Fel:

 • Kvitterat projekt med underprojekt visas som ej kvitterat när man väljer visa okvitterade (<<).
 • Resursvyn visar underprojekt, Summary Task.
 • Höger musval i gantt för att välja hur filter kategori ska användas (bara i kopplad tabell eller alla tabeller) aktiveras nu bara på rad 1.

8.90 [2018-12-19]

Fel:

 • Om projektfilter används och man ändrar slutdatum på en återkommande får man felkod att tabellnamn saknas i SQL frågan.

Nytt:

 • Sparar en återkommande 5 ggr snabbare, kodoptimering.

8.89 [2018-12-14]

Fel:

 • Summa kostnad på serie och delad beräknas ej i projekt.

Nytt:

 • Projekt kan filtreras på markerad tabell samt projektledare.
 • Total genomgång av alla kolumner som kan visas i ganttvy på skärm och utskrift.
 • Två nya kolumner, Plan kvar och Arb kvar.
  Plan kvar = Budget - Planerat (hela projektet).
  Arb kvar = Planerat - Arbetat (aktivitet och projektnivå)
 • WBS nummer kan visas till vänster om staplar i gantt, även utskrift.
 • Ny inställning under Alternativ, WBS nummer till vänster om staplar.
 • Två inställningar under Alternativ utgår, resursnamn efter stapel och aktivitetsnamn efter stapel.

8.88 [2018-12-10]

Fel:

 • Flytta aktivitet från ett projekt till ett annat projekt uppdaterar inte summa tid i projektet det flyttas från.

Nytt:

 • Nya menyval via höger musval på tabellnamn, använd filter kategori i alla tabeller eller använd filter kategori bara i kopplade tabeller.
 • Vid export sparas CSV filer nu i export katalogen som anges i underhållsmenyn, fliken Import. Är fältet tomt sparas filerna i status katalogen.
 • Filtrerad lista på en kategori fungerar även från resursvyn. Endast de resurser som har aktiviteter visas.
 • Väljer man grupp visas inte filtrerad lista, gäller både gantt och resursvy.
 • En aktivitet i en tabell kan dras in i ett projekt. Även åt andra hållet.

8.87 [2018-11-27]

Fel:

 • Fel vid summering av resursbeläggning till databas. Aktiviteter med status order filtreras bort istället för offert (prelbokad=0).
 • Återkommande flerdagaktivitet med klockslag ändrar varaktigheten (antal timmar) när man sparar eller tabbar.

Nytt:

 • Beläggning per vecka visar antal timmar frånvaro om ingen bokning finns samma vecka.
 • Färg på projektstaplar enligt en av tre alternativ, inställning i underhållsmenyn under projektfliken.
  1.Projektstatus, 2.Projektledare, 3.Projektfärg (manuellt val av färg, hela projektet i samma färg).
 • Färg på projektledare införs igen, underhållsmenyn.
 • Visa projekt efter kategorifärg, under meny Alternativ utgår.
 • Kolumn Resursbehov visar antal resurser som behövs beräknat på planerad tid och varaktighet.
 • Import, kategorier kan mappas till textconvertern.
 • Import, kolumn deadline hanterar nu samma datumformat som startdatum, slutdatum.
 • Ny kolumn visa anteckningar i gantt.

8.86 [2018-11-19]                                                      Nyheter i version 8.86

Fel:

 • Om ett projekt har status borttaget men det finns aktiviteter som inte är kvitterade visas projektet trots att det är borttaget.
 • Val av behöriga per tabell sparas ej i databasen, gäller enbart Access.
 • När man väljer filter projektledare och klickar på en bokstav för att välja projektledare efter första bokstaven så triggas funktionen
  ändra aktivitetsnamn/projekt (editera namn direkt i kolumn aktivitet). Detta gäller enbart användare med behörighet 5.

Nytt:

 • Ny funktion beräknar resursbeläggning för alla resurser. Data sparas i databasen i tabell tblWorkload. Aktiveras via Tidplan.ini, EnableWorkload=1.
  Funktionen startar automatisk en gång per dag av första användaren denna dag och databasen uppdateras.
  Summerar beläggning och frånvaro per dag under 42 dagar (6 veckor), med start veckan före aktuell vecka.
 • Ny funktion, markera aktivitet (highlight) via höger musval, även flera rader. Texten på markerade rader visas i rött på skärm och utskrift.
 • Nytt val Skriv ut anteckningar, under Verktyg-Alternativ (fliken utskrift). Skriver ut anteckningar på sista sidan, gäller gantt scheman.
 • Nytt val Sortera kategorier efter namn, under Verktyg-Underhåll. Gäller formulär ny aktivitet. Välj sortera manuellt eller efter namn.
 • Användare med behörighet 4 (och 5) kan ändra aktivitetsnamn direkt utan formuläret. Klicka två enkelklick i kolumnen Aktivitet för att editera.
 • Kategorilista för filter och formulär är nu sorterad i bokstavsordning.
 • Sortering och färg på projektledare utgår i underhållsmenyn.
 • Knappen Visa alla utan resurser filtrerar bort milstolpar.
 • Filter Visa alla med/utan resurs hittar resurser även om en summary task är minimerad.

8.85 [2018-11-05]

Fel:

 • Programmet kraschar när man klickar på scrollbaren i resursvyn (page up/page dn). Gäller endast Windows Server 2012.

Nytt:

 • Export till Excel och rapporter med export sparar data i en CSV-fil, filen kan användas om Excel saknas på den server som EP körs på.

8.84 [2018-10-28]

Fel:

 • Flytta projekt till annan tabell, endast första aktiviteten blir tilldelad resurs. Gäller flytta från resurs till kopplad tabell.
 • Bundling söker även på borttagna aktiviteter och Summary=1, fel antal visas vid flytta.

Nytt:

 • Dubbelklickar man på en projektrad så öppnas alla projekt och underliggande projekt (Summary Task) helt, från markerad rad och nedåt.
 • Vid nollställning av filter återställs tidfönstret om man filtrerar på projekt (autozoom återställs).
 • Outlook synk görs alltid med start en månad bakåt. Även Sync Master ver 6.9.

8.83 [2018-10-22]

Nytt:

 • Man kan toggla order/offert med höger musval, även val av flera projekt samtidigt.

8.82 [2018-10-19]

Fel:

 • Felkod 380 vid flytta projekt mellan 2 tabeller om projektet består av bara en aktivitet.
 • Offert som kvitteras visas i färg, ska vara transparant.
 • Ny aktivitet med start eller slut på helgdag markerar inklusive helgdagar.
 • Startar man 2 instanser av EP så maximeras den första instansen och den andra avslutas. Tidigare maximerades inte första instansen.
 • Markera och kopiera ett WBS steg, klistrar in på raden under markerad med WBS nummer + 1.

8.81 [2018-10-10]

Nytt:

 • Om internetanslutning saknas kan helgdagar ändå uppdateras om filen helg.txt kopieras till data mappen.

8.80 [2018-10-04]

Fel:

 • Efter kvittering i resursvyn blir uppdateringen 10x långsammare. Återställs när man klickar på en ny post. VIKTIG UPPDATERING.
 • Klickar man på en stapel i resursvyn och sedan på DELETE knappen på tangentbordet blir fel post markerad vid borttagning.
 • Väljer man 2 kategorier på en ny bokning i Outlook sätts inte kategori i EP. Orsaken är att kategorifältet i Outlook innehåller
  två namn med semikolon mellan (kategori1; kategori2). Åtgärdat så att en kategori i taget jämförs. Sätter den kategori som matchar i EP.
 • Felkod 3265 i rutin VisaStapelArbTid pga att fältet SerieTyp saknas i det recordset som skickas till rutinen.
 • Felkod 94 i rutin RitaSummary om filter används och fält SumPlan eller SumArb är null.
 • Vid start av programmet första gången hänger det sig om man inte väljer ett schema under öppna schema.

8.79 [2018-09-18]

Fel:

 • Om man visar beläggning i procent per månad och beläggningen är mellan 100% och 101% visas ingen färg.
 • Om tabellnamn har angivits med underscore (Thomas_1234) hämtas inte exchangenamn när ett schema öppnas.
  Sparar man schemat 
  försvinner då inmatat Exchange namn.
 • Felkod -2147217904 när beläggning ska visas om fältet InternRef saknas. No value given for one or more required parameters.

Nytt:

 • Funktionen ta bort äldre aktiviteter behåller aktiviteter i projekt om projektets slutdatum är nyare än vald gräns.
 • Ny aktivitet i Outlook med kategori sätter kategori i EP.

8.78 [2018-06-27]

Fel:

 • Kan inte skapa ny SQL databas, visar istället att man inte kan logga in.
 • Om en databas skapas manuell på SQL servern skapas inte systemtabellerna. Detta medför fel vid migreringen.

8.77 [2018-06-13]

Nytt:

 • Ersätt resurs funktionen ändras till behörighet 4 för att byta resurs i ett projekt.
 • Behörighet 5 för att ersätta resurs på alla aktiviteter i alla tabeller.
 • Om SQL rättigheter att skapa tabeller saknas får man nu ett felmeddelande.

8.76 [2018-05-30]

Fel:

 • Kategori filter fungerar inte i resursvyn om SummaryRef ej är tilldelad ett värde (=NULL).
  Gäller endast för äldre databaser som har migrerats till 8.xx.

8.75 [2018-05-29]

Fel:

 • Filter kategori fungerar inte för resursvyn.
 • Höger musval på en återkommande eller delad aktivitet väljer första posten som visas istället för den markerade.
  Gäller höger musval för val av kategori, resurser, startdatum, bundling samt toggla prel.bokad/bokad.

8.74 [2018-05-21]

Fel:

 • Går inte att flytta projekt mellan två tabeller, inget händer.

8.73 [2018-05-02]                                                      Nyheter i version 8.73

Nytt:

 • Projektstaplar visar nu procent färdigt med en mörkare färgnyans om projktstatus används, annars orange färg.
 • Projektöversikten visar första kolumnen status med samma färger som projektstatus.
 • Delad aktivitet visar procent färdigt 0-100% på helheten, dvs alla delningar som en enhet.
 • Kvitterar man en delad aktivitet så kvitteras alla delningarna.
 • Höger musval kategorilista är nu sorterad på namn.
 • Ganttvy 4-12 månader visar veckonummer, även utskrift.
 • Nytt sökfält uppe till höger i översikten för att söka resurser (söker på tabell, grupp eller schema).
  Sökning sker i flera scheman om man använder delad databas.
 • I resursfliken kan resurser väljas från grupper som tillhör andra scheman om man markerar alla resurser
  i databasen. Gäller endast för delad databas.

Fel:

 • Om man flyttar en aktivitet mellan två tabeller med dra/släpp och får varning dubbelbokad och väljer avbryt
  så försvinner aktiviteten man skulle flyttas. VIKTIG UPPDATERING.
 • Gäller endast för bokad/prel.bokad. Ändrar man datum via formuläret på en bokad aktivitet som har en resurs
  så försvinner resursen när bokningen ändras till prel.bokad igen. VIKTIG UPPDATERING.
 • Felkod 9 i rutin RitaSummary om projektfaser saknas och ett nummer > 0 anges. Kan uppstå via projektmallar som
  innehålla projektfaser.
 • CTRL + flytta fungerar ej i ganttvyn. Felet uppstod i ver 8.71.
 • Rutin UppdateraPlanRita kan ge overflow, felkod 6.
 • Rutin Addbilaga lägger bara till en bifogad fil till Outlook, ska kunna vara flera. Kontakta suppport skickar
  därför bara filen med mappen status, inte Tidplan.mdb och ev Accessdatabas.
 • Får man felkod 3420 i rutin SparaPost så kan flera dubbletter skapas i EP. Även Syncmaster uppdateras.

8.72 [2018-04-02]

Nytt:

 • Projektstatus anges nu under projektfliken i underhållsmenyn. Man kan ange valfri text och färg.
 • Om vit färg på projektstatus visas projektet i projektfärgen under projektfliken för ny aktivitet.

Fel:

 • Man kan felaktigt lägga till resurser i en resurstabell med höger musval, lägg till resurs. VIKTIG UPPDATERING.

8.71 [2018-03-22]

Nytt:

 • Kompletteringar av fält i servicerapport 1. Skriver ut start/slut + tid.

Fel:

 • När man ändrar språk kan man få felkod 3219.
 • Om kolumn start/slut inte visas och man har ett projekt med delprojekt får man felkod 30010 i rutin RitaSummary.
 • Programmet krashar när man scrollar i resursvyn med högra scrollbaren.

8.70 [2018-03-02]

Fel:

 • Fel slutdatum på Summary Task om två parallella Summary Task.
 • Om aktivitet flyttas förbi projektets leveransdatum visas en röd deadline symbol. Flyttar man tillbaka aktiviteten
  så försvinner inte symbolen om man inte uppdaterar visningen.
 • Återkommande Mån-Mån intervall månad med start måndag ger fel längd på aktiviteterna i serien.

8.69 [2018-02-28]

Fel:

 • Felaktig summering av tid och kostnad på delprojekt i vissa lägen.
 • Flyttar man ett delprojekt på en nivå och det finns en parallell gren flyttas även denna gren.

8.68 [2018-02-23]

Nytt:

 • Går att flytta ett delprojekt som inte har några aktiviteter.

Fel:

 • Anger man en epostadress eller en webadress under anteckningar i Outlook skapar Outlook hyperlänkar som inte visas.
  Vid synkning läser EP in dessa länkar så de blir synliga, gäller <mailto: och <http://.
  Hyperlänkarna filtreras nu bort vid synkning.
 • Markerar man Visa endast tillgängliga resurser och sedan avmarkerar så nollställs inte progressbar.
  Ger felkod 380 i rutin KollaOmDubbelbokad.
 • Rutin UppdateraPlanRita kan ge overflow, felkod 6.
 • Filtrerar man på en delprojektledare så visas inte alla projekt som tillhör delprojektledaren när projekten är minimerade.

8.67 [2018-02-19]

Nytt:

 • Snabbare sökning av dubbelbokningar vilket gör spara-rutinen snabbare. Stor skillnad om många resurser
  och många kopplade tabeller.
 • Snabbare sökning av visa endast tillgängliga resurser.
 • Man kan blockmarkera och kopiera aktiviteteter som klistras in i andra projekt eller delprojekt.
 • CTRL + flytta skapar ny aktivitet i andra delprojekt.

Fel:

 • Omnumrering av delprojekt fungerar ej.

8.66 [2018-02-13]

Fel:

 • Visa projekttimmar tar med borttagna projekt.
 • Tidrapporteringen visar inte all redovisad tid pga felaktig jämförelse av tabellnamn (Ucase saknas).

8.65 [2018-02-12]

Nytt:

 • Vid utskrift av ganttschema används samma kolumnbredder som på skärmen.
 • Ny dialog där man kan välja att visa flera kolumnrubriker samtidigt.
 • 6 nya färgscheman.

Fel:

 • Visa projekttimmar fungerar ej i Access.

8.64 [2018-02-07]

Nytt:

 • Om en användare flyttar en aktivitet eller byter resurs återgår aktiviteten till preliminärbokad (offert).
  Gäller endast när funktionen nya aktiviteter blir preliminärbokade är aktiverad.
 • Visa projekttimmar, sammanställning på arbetad tid per projekt. Summering per vecka eller månad. Även export.
 • Funktionen varna inte om fel programversion tas bort.

Fel:

 • Filter certifikat fungerar inte.

8.63 [2018-01-31]

Nytt:

 • Om en intern post tas bort i underhållsmenyn kommer denna inte att visas för någon resurs.
 • Ny knapp Återställ för interna poster. Kan återställa en borttagen intern post.
 • Länkad aktivitet som flyttas framåt flyttar bara efterföljande om datum överlappar.
 • Länkad aktivitet som flytta bakåt frågar om övriga ska backas lika många arbetsdagar.

Fel:

 • Om projekt är minimerade fungerar inte filter eftersom bara en aktivitet per projekt hämtas vid minimerat.
 • Felaktig summering av tid och kostnad för underprojekt.
 • Planerad tid kan ej ändras, sätts till samma som varaktighet. Fel i ver 8.62.
 • Om tblResurser saknas hittas inte en aktivitet bokad på en resurs från en kopplad tabell. Detta gör att synken tolkar detta som att tilldelad resurs är borttagen och aktiviteten raderas i Outlook.

8.62 [2018-01-19]

Nytt:

 • Mycket snabbare sökning av minimerade projekt i kopplade tabeller.

Fel:

 • Ändrar man avtalad tid uppdateras inte varaktighet i timmar. Gör att länkad pil slutar en dag senare.
 • Tar man bort en länkad aktivitet pekar nästa i länken till den borttagna. Ger en horisontell linje bakåt.

8.61 [2018-01-15] BUGGFIX

Fel:

 • Ny frånvarande i Outlook sätter inte frånvaro i EP.
 • Borttaget projekt visas i gantt om aktiviteter finns i projektet som inte är borttagna.

8.60 [2018-01-10]                                                      Nyheter i version 8.60

Nytt:

 • Ny aktivitet med dra/släpp på delprojekt lägger till aktiviteten sist i delprojektet.
 • Markerar man en rad i ett delprojekt och väljer ny infogas aktiviteten på den raden.
 • Ny räknare kan väljas i schemabyggaren. Visar antal aktiva projekt i en tabell.
 • Frånvaro visas med orange staplar om ingen kategori.
 • Vid utskrift av aktivitetsnamn efter stapel ingår inte klockslag för avtalade tider.
 • Tidrapportering totalt genomgången.
 • Tidrapport från mobil APP används även för tidrapport dator. Ny knapp Visa under tidrapportering.
 • Knappen Generera under tidrapportering utgår.
 • Nya knappar under status tidrapporter, visa tidrapporter och ta bort användare.
 • Tidrapport till Excel via Export knapp.
 • Interna poster för tidrapportering. Skapa värdelista på interna aktiviteter som används av alla användare. Nya interna poster skapas varje år.
 • Synkrutinen med Outlook totalt genomgången. För synkmaster gäller ver 6.1.
 • Lägger man till en ny i Outlook och anger projekt (=Plats) så sparas aktiviteten i projektets tabell vid synkning.
 • Ny inställning för Outlook synkning. Radera från Outlook. Markerad så blir borttagna i Outlook även raderade i EP.
 • Ny inställning för visning av bokade aktiviteter i Outlook, ledig eller upptagen. Inställning för både heldag och avtalade tider.

Fel:

 • Om hela dagen ej är markerad och dra/släpp 2 dagar blir tiden 8.00-8.30 (8.5 tim), ska bara 8.00-16.00 (16 tim).
 • För återkommande summeras ej kolumn varaktighet och planerad tid, gäller utskrift.
 • Filtrerar man på ett projekt och skriver ut visas inga länkar (pilar) mellan aktiviteterna.
 • Länkar till avtalade tider kan visas en dag för långt om varaktighet sätts till 0.