• Start
 • Support
 • Revisionslista

 

Revisionslista - information om uppdateringar

9.15 [2019-11-01]

Fel:

 • Beläggning i procent per vecka visar inget värde om frånvaro finns för hela veckan och bokningar finns, ger division med 0.
 • Länkar man mellan underprojekt och minimerar underprojektet så visas länken som ett vågrätt streck. Ska inte visas.

Nytt:

 • Export av Outlook inställningar innehåller även epost för skicka meddelande.
 • Tabell tblEpost rensas på kopplade tabeller vid uppstart. Används för Outlook inställningar.
 • Tooltips visar anteckningar med max 20 rader, ökas till 50 rader.
 • Utskrift av dagsschema visar max 10 rader med anteckningar, ökas till 50 rader.

9.14 [2019-10-22]

Fel:

 • Sökning i databas, datum i fältet 'senaste ändrad' ger ett fel har inträffat.

Nytt:

 • Utökad loggning vid byte projektnamn, kvittera aktivitet, kvittera projekt, projekt aktivt igen.
 • Man kan blockmarkera och kvittera projekt. Gick tidigare bara via högermusval. Nu även kvitteraknapp och tangent END.

9.13 [2019-10-18]

Fel:

 • Flytta en aktivitet till en annan tabell med höger musval riskerar att aktiviteten hamnar i ett projekt. VIKTIG UPPDATERING
 • Dokumentlänkar visar sökväg + filnamn, ska vara bara filnamn.
 • Automatiskt ordernummer på aktivitet skapas inte i projekt. Ändras så nytt nummer alltid genereras.

9.12 [2019-10-16]

Fel:

 • Om flera dokumentlänkar läggs till sparas bara sista.

Nytt:

 • Funktionen dokumentlänkar helt genomgången. Nya knappar för Lägg till/Ta bort dokumentlänkar.
 • Dokumentlänkar under projekt ändras från fältet Dokument till Dokref. Kan nu lagra obegränsat med länkar.

9.11 [2019-10-13]

Fel:

 • Felaktig summering av mantimmar för projekt (gäller för WBS med 2 eller flera nivåer 1.1 Summary).

Nytt:

 • Total genomgång av summering av projekt, gäller planerad tid, mantimmar, debiterad tid och kostnad.
 • Kolumn mantimmar visar nu planerad tid baserad på resursens procentuellt angivna värde. Ex planerad=20h och resurs 25% ger 5 mantimmar.

9.10 [2019-10-09]

Fel:

 • Felkod 3704 om man högerklickar på en stapel och väljer Ny aktivitet. Felet uppstår bara om inga projekt finns inlagda.
 • Sökning i databas, villkor 'Senast ändrad' fungerar inte.
 • Sök och ersätt dokumentreferenser söker i gammalt fält, [Dokument] istället för [Dokref].

9.09 [2019-09-27]                                                      Nyheter i version 9.09

Fel:

 • Flytta projekt till annan tabell flyttar första aktiviteten i projektet till fel projekt. VIKTIG UPPDATERING
 • Skapa ny projektmall sparar inte alltid länkar.

Nytt:

 • Export av projektlista till fil. Både skapa manuell från projektöversikten och automatiskt vid start av EP 1 ggr/dag.
  Startas via nyckel [Workload] i Tidplan.ini EnableWorkload=1.
 • Outlook statistik, flera perioder 1-4 veckor, 8 veckor. Visar bara de resurser som uppfyller villkor för alla veckor i perioden.
 • Outlook statistik, knapp för föregående och nästa vecka.
 • Sök i databasen, nytt fält dokument. Söker i dokumentlänkar.
 • Underhållsmenyn, ny knapp Dokument. Sök och ersätt text i dokumentlänkar.

9.08 [2019-09-09]

Fel:

 • Återkommande med intervall 1 dag bokas även på helgdagar. Om inkl helgdagar inte är markerat ska helgdagar undantas.

Nytt:

 • Efter att filter har nollställts återgår vyn till senaste vy. Gäller efter högerklick, visa projekt.
 • Flytta helt projekt med dra/släpp flyttar alla aktiviteter x antal arbetsdagar.

9.07 [2019-09-01]

Fel:

 • Kategori sätts ej i Outlook vid synkning.
 • Sökning i databas visar fel kategori (visar PostID, ej Nr).
 • Höger musval och välj kategori kan sätta frånvaro i kopplad tabell.

Nytt:

 • Statistik för Outlook användande av EP, kräver Syncmaster. Ny tabell tblOutlookStat.
  Räknar antal nya, ändrade och kvitterade som görs av användare i Outlook. Med filter och exportfunktion.
 • Lås projekt, flera projekt kan väljas samtidigt. Aktiviteter i ett projekt och hela projektet kan inte flyttas.

9.06 [2019-08-12]

Fel:

 • Ändrar man startdatum i formuläret så sätts inkl helgdagar.

9.05 [2019-07-15]

Fel:

 • Fel vid sammanställning av beläggning, tabell tblWorkload. Ledighet hittas ej om fältet är null.

9.04 [2019-07-05]

Fel:

 • Aktivitet som flyttas mellan två projekt eller mellan två tabeller med dra och släpp får fel referenser ibland.
 • Länkad milstolpe ritar en dag för långt, gäller start milstolpe.
 • Ångra, gör om fungerar inte.
 • Väljer man registrera inte på frågan vid omplanering så sparas ändå omplaneringen i rapporten.
 • Ändrar man anpassad text på planerad så visas inte den nya texten i ganttvyn och formulär.
 • Rutin 'Byt tabell' ger för komplex fråga för Access. Kör recordset CursorLocation = adUseServer.

Nytt:

 • Resursbehov visas i tooltips.
 • Resursbehov visas med en decimal istället för avrundning uppåt.

9.03 [2019-07-02]

Fel:

 • Återkommande läggs till även på röda dagar. Ändras så veckointervall (Mån-Fre) inte bokar på röda dagar.
 • Rutinen 'Numrera om WBS' för projekt startar inte.

Nytt:

 • Ny knapp uppdatera referenser, används när ett schema döps om eller tas bort.
 • Man kan ha flera dokumentlänkar i projekt.
 • Sökfilter för projektledare, flerval med semikolon.
 • Sökfilter för resurser, nu med flerval (semikolon).

9.02 [2019-05-27]

Nytt:

 • Projektöversikt visar per aktivitet en ny kolumn för resurser.
 • Snabbare att exportera alla projekt.

9.01 [2019-05-25]

Fel:

 • Flytta fram avtalade tider (med klockslag) frågar/hoppar inte över helgdagar.
 • Vid kvittera återkommande får man fråga om kvittera, finns det bara en återkommande före idag får man ändå frågan
  'Vill du kvittera återstående fram till idag'.
 • Kategorinamn får inte innehålla komma eller semikolon då Outlook använder detta tecken vid flerval av kategorier
  (gäller språk engelska, svenska har semikolon som separator). Se HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International value sList.
 • Räknare för aktiva aktiviteter eller projekt visar fel värde. Filtrerar ej på interna och Deleted med nollvärde.

Nytt:

 • Autoimport körs enbart för en utvald användare med behörighet 5. Väljs i underhållsmenyn, fliken Import.
 • Sökfilter i projektöversikt söker på både projekt och tabell. Flera sökord med mellanslag = AND.
  Ett sökord = söker på projekt eller tabell, två sökord = söker på projekt och tabell.
 • Vid flytta hela projekt så flyttas inte återkommande till nästa lediga arbetsdag.

9.0 [2019-05-20]

Fel:

 • Markering av flera rader nollställs ej efter flerval om man inte klickar på en ny rad utan väljer piltangent ner/upp för att byta rad.
 • Vid synkning hittas inte kategori om flera kategorier anges i Outlook, separerar på semikolon, ska var kolon.
 • Synkning kan ge felkod om startdatum är en sträng, ska var date som datatyp, gäller olAppt.start.
 • Starta EP från bildskärm x kan hamna utanför skrivbordet om man stänger EP på en skärm med flera bildskärmar och startar på en
  annan arbetsplats med annan konfiguration av skärmarna.
 • Projektöversikt är låst och visar inte aktiviteter när man markerar ett projekt.

Nytt:

 • Ny progressbar i formulär för sökning i databas.
 • Nytt sökfält 'Skapad av' i sökning i databas.
 • Projektfilter, uppdaterar listan 4 ggr snabbare.
 • Projektöversikt, uppdaterar listan 4 ggr snabbare. Ny progressbar.
 • Projektöversikt, knappen 'visa gantt' kan nu visa alla projekt. Tidigare fick man 'projektet finns ej i detta schema'.

8.99.1 [2019-05-15]

Fel:

 • Man kan inte 'spara som ny projektmall' med behörighet 4.

8.99 [2019-05-13]

Fel:

 • Spara i schemabyggaren nollställer val av projekträknare.
 • Restrict filter Categories används inte.

Nytt:

 • Om default inte är hela dagen och ny aktivitet visas sluttid 16.00.
 • Flera filtrerade listor kan visas på gruppnivå.
 • Nytt sökfält för resursnamn i resursfliken.
 • Autozoom på projektledare tas bort.
 • Ny kolumn Deadline i ganttvyn.
 • Deadline visas på återkommande, även utskrift.
 • Texten 'Aktiviteten är låst' följer med till Outlook.
 • Väljer man en kategori i Outlook sätts samma kategori i EP om namnen är lika.
 • Ny inställning för projektmallar, välj mellan behörighet 4 eller 5.

8.98 [2019-05-01]                                                      Nyheter i version 8.98

Fel:

 • Ny aktivitet i Outlook med projekt valt (plats) satte Entryid för kopplad tabell även om projektet tillhör en resurs.
  Skapar dubbletter, ny aktivitet läggs till i EP vid varje synkning pga att entryid inte hittas i EP.
 • Rättningar i frånvarorapporten, rapporten avbröts tidigare om en tabell i gruppen saknades.
 • Projektdeltagare laddas inte i listan om projekt väljs på ny aktivitet.

Nytt:

 • Frånvarorapporten skriver även ut frånvaro utan vald kategori om frånvaro är markerat.
 • Logga på utskrifter i ganttschema har nu en smal marginal för att loggan inte ska ritas ut till kanterna.
 • Kolumnbredd för utskrift av ganttschema följer nu inställning av kolumnbredd på skärmen, gäller alla textfält utan aktivitet och anteckningar.
 • Bättre sökfunktion för att välja flera projekt. Man kan söka ett projekt i taget, markera och därefter söka nästa projekt.
 • Snabbare Outlook synk då restrict filter Categories används, endast då Outlook filter används.

8.97 [2019-04-19]

Fel:

 • Har man två resurser med 50% var och tar bort den sista så raderas inte värdet 50%. Vid uppdateringen av projektets start/slut samt summering
  avbryts denna pga ett ogiltigt värde 50%50%, detta gör att hela projektet raderas då inga aktiviteter hittas.
 • Återställ projekt återställde även samma projekt om det hade flyttats från en annan tabell.

Nytt:

 • Projektnamn och summary task kan inte editeras direkt med dubbelklick i kolumn aktivitet.
 • Projektnamn kan inte ändras i formuläret ny aktivitet. Görs endast via höger musval, byt namn på projekt.
 • Egna projekt skapade i en resurstabell kan bara väljas för denna resurs.

8.96 [2019-04-10]

Fel:

 • Projekt skapat i en resurstabell lägger till tabellen som resursnamn när ny aktivitet skapas, fel i 8.95. VIKTIG UPPDATERING.
 • Tar bort ett projekt kan man få felkod 5.
 • Väljer man kvittera alla aktiviteter fram till idag kan man få vill du avsluta projektet, trots att det finns aktiva efter dagens datum.

Nytt:

 • Nya projektmallar sparar inkl. helg så beredskapsveckor kan skapas från mall.

8.95 [2019-04-07]

Fel:

 • Tabell tblResurser kan uppdateras med en tabellreferens som inte är en kopplad tabell. Ger problem vid synkning.
 • Står man i en resurstabell, markerar ett projekt, och klickar på ny aktivitet så sparas aktiviteten i resursens tabell istället för projektets tabell.
 • Felkod 13 kan uppstå vid flytta aktivitet.
 • Resursnamn visas inte efter stapel i filtrerad kategorilista.
 • Vid inmatning av nytt projekt och man lägger till en ny projektledare och stänger dialogen så nollställs alla fält på projektfliken.

Nytt:

 • Vid filtering på projektledare görs autozoom så alla aktiva projekt visas minimerade.
 • Vid nollställning av projekt eller projektledarfilter återgår visning till den period som visades tidigare även om man filtrerar flera gånger.
 • Timeout vid automatisk utloggning ändras från 3 till 2 minuter.
 • Autokvittering kan väljas per kategori i underhållsmenyn. Inga okvitterade aktiviteter som är före visning (<<) visas om kategorin har autokvittering.
 • Nytt val för projekt, kvittera alla aktiviteter fram till dagens datum.

8.94 [2019-03-25]

Fel:

 • Går ej att spara i att göra listan.
 • WBS nummer för återkommande visas och skrivs inte ut.

Nytt:

 • Ganttvy 26 och 36 veckor visar nu veckolinjer istället för månadslinjer. Även utskrift.
 • Ganttvy 4-12 månader visar nu både månads och veckolinjer. Även utskrift.
 • Funktionen behöriga användare per tabell ändrad. Listar nu inloggade användare, inte resursnamn i schemat.
 • Delad aktivitet med fast planerad tid behåller totaltiden vid ny delning. Även vid slå ihop behålls totaltiden.

8.93 [2019-02-21]

Fel:

 • Markerar man visa okvitterade så listas inte projekt med underprojekt, om projektet finns inom visad tidsperiod.
  Gäller i kopplade tabeller med projekt med underprojekt. VIKTIG UPPDATERING.

8.92 [2019-02-17]

Fel:

 • Flytta aktivitet (från resurstabell till kopplad tabell). Felet är att Entryid kopieras till den nya posten i kopplad tabell. Den gamla posten försvinner
  i Outlook men en ny läggs inte till i Outlook då det redan finns ett entryid på posten. Vid nästa synkning rättas felet till.
 • Flytta projekt (från resurstabell till kopplad tabell). Samma fel som ovan.
 • Skapar man en ny aktivitet i Outlook med projekt angivet (=Plats) så sparas EntryID utan resursnamn i kopplad tabell.

Nytt:

 • HämtaDataFrånEP och SökNya använder nu server side cursorLocation för att undvika att dubbletter skapas. Gäller synkning med Outlook.

8.91 [2019-01-24]

Fel:

 • Kvitterat projekt med underprojekt visas som ej kvitterat när man väljer visa okvitterade (<<).
 • Resursvyn visar underprojekt, Summary Task.
 • Höger musval i gantt för att välja hur filter kategori ska användas (bara i kopplad tabell eller alla tabeller) aktiveras nu bara på rad 1.

8.90 [2018-12-19]

Fel:

 • Om projektfilter används och man ändrar slutdatum på en återkommande får man felkod att tabellnamn saknas i SQL frågan.

Nytt:

 • Sparar en återkommande 5 ggr snabbare, kodoptimering.

8.89 [2018-12-14]

Fel:

 • Summa kostnad på serie och delad beräknas ej i projekt.

Nytt:

 • Projekt kan filtreras på markerad tabell samt projektledare.
 • Total genomgång av alla kolumner som kan visas i ganttvy på skärm och utskrift.
 • Två nya kolumner, Plan kvar och Arb kvar.
  Plan kvar = Budget - Planerat (hela projektet).
  Arb kvar = Planerat - Arbetat (aktivitet och projektnivå)
 • WBS nummer kan visas till vänster om staplar i gantt, även utskrift.
 • Ny inställning under Alternativ, WBS nummer till vänster om staplar.
 • Två inställningar under Alternativ utgår, resursnamn efter stapel och aktivitetsnamn efter stapel.

8.88 [2018-12-10]

Fel:

 • Flytta aktivitet från ett projekt till ett annat projekt uppdaterar inte summa tid i projektet det flyttas från.

Nytt:

 • Nya menyval via höger musval på tabellnamn, använd filter kategori i alla tabeller eller använd filter kategori bara i kopplade tabeller.
 • Vid export sparas CSV filer nu i export katalogen som anges i underhållsmenyn, fliken Import. Är fältet tomt sparas filerna i status katalogen.
 • Filtrerad lista på en kategori fungerar även från resursvyn. Endast de resurser som har aktiviteter visas.
 • Väljer man grupp visas inte filtrerad lista, gäller både gantt och resursvy.
 • En aktivitet i en tabell kan dras in i ett projekt. Även åt andra hållet.

8.87 [2018-11-27]

Fel:

 • Fel vid summering av resursbeläggning till databas. Aktiviteter med status order filtreras bort istället för offert (prelbokad=0).
 • Återkommande flerdagaktivitet med klockslag ändrar varaktigheten (antal timmar) när man sparar eller tabbar.

Nytt:

 • Beläggning per vecka visar antal timmar frånvaro om ingen bokning finns samma vecka.
 • Färg på projektstaplar enligt en av tre alternativ, inställning i underhållsmenyn under projektfliken.
  1.Projektstatus, 2.Projektledare, 3.Projektfärg (manuellt val av färg, hela projektet i samma färg).
 • Färg på projektledare införs igen, underhållsmenyn.
 • Visa projekt efter kategorifärg, under meny Alternativ utgår.
 • Kolumn Resursbehov visar antal resurser som behövs beräknat på planerad tid och varaktighet.
 • Import, kategorier kan mappas till textconvertern.
 • Import, kolumn deadline hanterar nu samma datumformat som startdatum, slutdatum.
 • Ny kolumn visa anteckningar i gantt.

8.86 [2018-11-19]                                                      Nyheter i version 8.86

Fel:

 • Om ett projekt har status borttaget men det finns aktiviteter som inte är kvitterade visas projektet trots att det är borttaget.
 • Val av behöriga per tabell sparas ej i databasen, gäller enbart Access.
 • När man väljer filter projektledare och klickar på en bokstav för att välja projektledare efter första bokstaven så triggas funktionen
  ändra aktivitetsnamn/projekt (editera namn direkt i kolumn aktivitet). Detta gäller enbart användare med behörighet 5.

Nytt:

 • Ny funktion beräknar resursbeläggning för alla resurser. Data sparas i databasen i tabell tblWorkload. Aktiveras via Tidplan.ini, EnableWorkload=1.
  Funktionen startar automatisk en gång per dag av första användaren denna dag och databasen uppdateras.
  Summerar beläggning och frånvaro per dag under 42 dagar (6 veckor), med start veckan före aktuell vecka.
 • Ny funktion, markera aktivitet (highlight) via höger musval, även flera rader. Texten på markerade rader visas i rött på skärm och utskrift.
 • Nytt val Skriv ut anteckningar, under Verktyg-Alternativ (fliken utskrift). Skriver ut anteckningar på sista sidan, gäller gantt scheman.
 • Nytt val Sortera kategorier efter namn, under Verktyg-Underhåll. Gäller formulär ny aktivitet. Välj sortera manuellt eller efter namn.
 • Användare med behörighet 4 (och 5) kan ändra aktivitetsnamn direkt utan formuläret. Klicka två enkelklick i kolumnen Aktivitet för att editera.
 • Kategorilista för filter och formulär är nu sorterad i bokstavsordning.
 • Sortering och färg på projektledare utgår i underhållsmenyn.
 • Knappen Visa alla utan resurser filtrerar bort milstolpar.
 • Filter Visa alla med/utan resurs hittar resurser även om en summary task är minimerad.

8.85 [2018-11-05]

Fel:

 • Programmet kraschar när man klickar på scrollbaren i resursvyn (page up/page dn). Gäller endast Windows Server 2012.

Nytt:

 • Export till Excel och rapporter med export sparar data i en CSV-fil, filen kan användas om Excel saknas på den server som EP körs på.

8.84 [2018-10-28]

Fel:

 • Flytta projekt till annan tabell, endast första aktiviteten blir tilldelad resurs. Gäller flytta från resurs till kopplad tabell.
 • Bundling söker även på borttagna aktiviteter och Summary=1, fel antal visas vid flytta.

Nytt:

 • Dubbelklickar man på en projektrad så öppnas alla projekt och underliggande projekt (Summary Task) helt, från markerad rad och nedåt.
 • Vid nollställning av filter återställs tidfönstret om man filtrerar på projekt (autozoom återställs).
 • Outlook synk görs alltid med start en månad bakåt. Även Sync Master ver 6.9.

8.83 [2018-10-22]

Nytt:

 • Man kan toggla order/offert med höger musval, även val av flera projekt samtidigt.

8.82 [2018-10-19]

Fel:

 • Felkod 380 vid flytta projekt mellan 2 tabeller om projektet består av bara en aktivitet.
 • Offert som kvitteras visas i färg, ska vara transparant.
 • Ny aktivitet med start eller slut på helgdag markerar inklusive helgdagar.
 • Startar man 2 instanser av EP så maximeras den första instansen och den andra avslutas. Tidigare maximerades inte första instansen.
 • Markera och kopiera ett WBS steg, klistrar in på raden under markerad med WBS nummer + 1.

8.81 [2018-10-10]

Nytt:

 • Om internetanslutning saknas kan helgdagar ändå uppdateras om filen helg.txt kopieras till data mappen.

8.80 [2018-10-04]

Fel:

 • Efter kvittering i resursvyn blir uppdateringen 10x långsammare. Återställs när man klickar på en ny post. VIKTIG UPPDATERING.
 • Klickar man på en stapel i resursvyn och sedan på DELETE knappen på tangentbordet blir fel post markerad vid borttagning.
 • Väljer man 2 kategorier på en ny bokning i Outlook sätts inte kategori i EP. Orsaken är att kategorifältet i Outlook innehåller
  två namn med semikolon mellan (kategori1; kategori2). Åtgärdat så att en kategori i taget jämförs. Sätter den kategori som matchar i EP.
 • Felkod 3265 i rutin VisaStapelArbTid pga att fältet SerieTyp saknas i det recordset som skickas till rutinen.
 • Felkod 94 i rutin RitaSummary om filter används och fält SumPlan eller SumArb är null.
 • Vid start av programmet första gången hänger det sig om man inte väljer ett schema under öppna schema.